Hero Image
- Josef Remeš

EDUcards: Tvorba obsahu a plánu výuky trochu jinak

Design pomůcky pro návrh obsahu a plánu výuky technicky zaměřených předmětů.

Problém

Do vzdělávací kurzu se přihlásí studenti s různou úrovní znalostí a jejich potřeby pro doplnění mezer ve vzdělání i očekávání od obsahu předmětu se mohou značně lišit. Cílem je navrhnout řešení, které by umožnilo interakci studenta a lektora pro definování potřeb a konkrétního harmonogramu probíraných témat v návaznosti na další související odborné předměty.

Problém byl řešen v kontextu výuky počítačové podpory navrhování (CAD) na architektonicko-stavebních oborech vysokých škol, konkrétně Fakulty stavební VUT v Brně (VUT FAST).

Designový proces

Výzkum

Výzkumná data byla získána na základě hloubkových rozhovorů s vybranými studenty a dalším zdrojem bylo dotazníkové šetření, hodnocení výuky a zpětná vazba cílená na studenty VUT FAST, kteří výuku CAD absolvovali.

Výzkumná data pro EDUcards

Definování

Znění designové výzvy
Jak bychom mohli navrhnout obsah/harmonogram odborného předmětu (CAD) pro studenty prezenčního studia na Fakultě stavební v Brně, aby se reflektoval potřeby a znalosti studentů?

Ideace

Na základě interního brainstormingu byla zvolen fyzický artefakt v podobě vzdělávacích kartiček, který umožní společnou interakci mezi lektorem a studenty. Téma brainstormingu: Jak uchopit tvorbu obsahu vzdělávacích kurzů participativně (lektoři + studenti)?

Pro souhrn personálních a situačních aspektů odborného předmětu byl použit Learning Experience Canvas.

Learning Experince Canvas

Prototyp

Tvorba prototypu kartičky se vycházela z dat získaných ze studijních materiálů pro výuku CAD na VUT FAST. Prototyp byl navržen jako wireframe, který vycházel ze skici, která byla následně zpracována v aplikaci Figma, kde byla doplněna o obsah (názvy výukových témat + podtémata).

EDUcards: Ukázka prototypu kartičky

Aby nedošlo ke zkreslení při validaci, byl prototyp oproti skice a původnímu návrhu zjednodušen za účelem možného ověření, jaké prvky by prototyp mohl obsahovat, aby přinesl potřebnou užitnou hodnotu.

Pro ověřování a doladění prototypu i obsahu byla použita metoda Co-Creation do které se zapojili lektoři odborných předmětů, kteří na znalosti z kurzu CAD ve výuce navazují nebo CAD sami vyučují.

Validace

Výzkumné otázky pro validační proces:

 1. Jak by měl interaktivní prvek (kartička) vypadat, co by tam mělo a nemělo být?
 2. Jak kartičky uživatelé používají?

Cíl testování: Zjistit, jak kartičky uživatelé používají a vyzkoušet pomocí kartiček definovat obsah dvou úrovní výuky (začátečníci × pokročilí) pro předmět CAD.

Dílčí otázky

 • Jak kartičky používají?
 • Jak chápou jednotlivé prvky?
 • Je rozsah témat dostatečný?
  ... není příliš stručný nebo naopak rozsáhlý
 • Jsou popisy srozumitelné?
 • Jaké témata jsou pro začátečníky a pokročilé?
 • Jak by měl vypadat proces použití kartiček?

Validace prototypu EDUcards

Pro validaci byla zvolena metoda uživatelského testování , kterého se účastnily 4 osoby (učitelé) z různých ústavů:

 • Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
 • Ústav pozemního stavitelství
 • Ústav technických zařízení budov

Diskuse byla zaznamenána na zvukové zařízení pro následný přepis komentářů.

Vyhodnocení a další kroky

Na základě validace prototypu s uživateli bylo sebíráno řada námětů v následujících oblastech:

 • Používání kartiček v kontextu interakčního designu
 • Používání kartiček v kontextu procesu návrhu výuky
 • Tematický obsah a rozsah

Vybrané postřehy

 • Testování se skupinou učitelů ukázalo, že některé kartičky a jejich popisy byly nejednoznačné a mohlo dojít k nepochopení, co je obsahem.
 • Kartičku je vhodné doplnit o další informace, které se jeví z pohledu vyučujících jako užitečné.
 • Při testování vznikl požadavek na doplnění několika témat. Je na zvážení, do jaké hloubky jít, tzn., jak podrobně témata popsat, či zda-li témata nerozdělit ještě na podtémata.
 • U kartiček bude potřeba upravit rozměr, poměr horizontálního a vertikálního rozměru nebo zvolit jiný druh materiálu (větší gramáž papíru), aby nedocházelo k deformaci kartičky při posunu na stole.
 • Překvapilo mě, jak panovala shoda na tom, která témata jsou pro začátečníky a které pro pokročilé.

Další možné kroky

 • Úprava formátu obsahu kartiček na základě připomínek a námětů uživatelů.
 • Otestování kartiček se skupinou studentů.
 • Vytvoření metodického pokynu, jak kartičky použít ve výuce nebo při plánování výuky.

Použité metody a aplikace

Metody

Aplikace

Poznámka

Projekt byl řešen a konzultován v předmětech Praktikum learning designera a Interakční design, kdy bych rád jmenovitě poděkoval lektorům Anně Puchovské, Petru Kosnarovi a Matěji Káninskému za podněty a zpětnou vazbu.

Zdroje

 • Learning Experience Canvas. In: Learning Experience Design [online]. [cit. 2024-02-03]. Dostupné z: https://lxd.org/wp-content/uploads/2020/05/lxcanvas-pencil.png